Investors relations

BitEvil S.A.

Zarząd


Rada Nadzorcza

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ
Maria Anna Belka 140000 10,45% 10,45%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ) 1200000 89,55% 89,55%
Razem 1340000 100% 100%

Statut

KRS

Regulamin WZ

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Temat
14.02.2018 EBI BE Informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E
30.01.2018 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku – korekta
26.01.2018 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
29.12.2017 EBI BE Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok
05.12.2017 ESPI BE Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku
05.12.2017 EBI BE Powołanie osób nadzorujących
05.12.2017 EBI BE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku
08.11.2017 EBI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
08.11.2017 ESPI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
04.11.2017 EBI BE Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.
04.11.2017 ESPI BE Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.
28.10.2017 ESPI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 listopada 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
28.10.2017 EBI BE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 listopada 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
15.10.2017 EBI BE Rezygnacja osób nadzorujących
13.10.2017 EBI BE Rezygnacja osób nadzorujących
07.07.2017 ESPI BE Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
04.07.2017 EBI BE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017
25.05.2017 ESPI BE Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raporty okresowe

Data Symbol Źródło Temat
14.02.2018 EBI BE Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.
14.11.2017 EBI BE Raport kwartalny za 3Q
14.08.2017 EBI BE Raport kwartalny za 2Q

Informacje poufne

Walne zgromadzenia

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. M. Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie

Treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Formularz wykonywania prawa głosu

———————

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322 (zwana dalej również: „Spółką”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 listopada 2017 roku, na godzinę 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. Al. 3 maja 5 lok. 25 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz prawdo Akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Kalendarium

Dokument informacyjny

Informacja o Autoryzowanym Doradcy i Animatorze Rynku

Kontakt

Notowania

Wartość spółki:
? ? PLN
+?.??%
Cena akcji:
?.?? PLN

Pytania i odpowiedzi

Oferta publiczna

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 1.340.000 (jednego miliona trzystu czterdziestu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 50 gr. (pięćdziesiąt groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru.

Zastrzeżenie prawne
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ MEMORANDUM INFORMACYJNE – OTWÓRZ TREŚĆ MEMORANDUM INFORMACYJNEGO BIT EVIL S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E.odt

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E.pdf

Newsletter

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!